Archieven: Vocabulary

Holds our vocabulary (set of entities) and entity specific data

Wat is goederenrecht?

Goederenrecht gaat over het eigendom en zeggenschap over goederen. Het is een deel van het vermogensrecht waarin goederen centraal staan en dat houdt in alle bestanddelen van iemands vermogen, zowel zaken (materiële objecten

Wat is privaatrecht?

Burgerlijk recht, ook wel herkenbaar als civiel recht of privaatrecht, beschrijft de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen (dus personen- en familierecht, vermogensrecht,. . . ). Het formeel privaatrecht beschrijft de procedures van het civiele recht, dit wordt ook wel burgerlijk procesrecht genoemd.

Wat is vermogensrecht?

Met het hieronder behandelde vermogensrecht als rechtsgebied moet niet verward worden een vermogensrecht in de zin van een niet-stoffelijk goed. Als objectief recht omvat het rechtsgebied van het vermogensrecht als onderdeel van het privaatrecht het geheel van bepalingen dat betrekking heeft op vermogensbestanddelen.

Wat is erven?

Overerving is het doorgeven van bezit, titels, schulden en verplichtingen (de nalatenschap) na de dood van een individu.

Wat is een Akte / akten

Het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering definieert een akte als: “ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen”.

Wat is een testament?

Een testament is een meestal door een notaris opgestelde akte, waarin iemand regelt wat er na zijn/haar dood met zijn/haar nalatenschap gebeurt.

Wat is een notaris?

Een notaris is een persoon die bevoegd is om authentieke akten op te maken (’te verlijden’) in de gevallen waarin de wet aan hem of haar die bevoegdheid toekent een partij dit van hem verlangt.

Wat is een legaat / legaten?

Een legaat of testamentaire making is de bepaling in een testament waarbij een bepaald goed of een bepaalde som geld aan een bepaald iemand wordt nagelaten. In de Middeleeuwen werd het in Europa vaak toegepast om bezittingen per legaat aan de kerk te schenken.

Wat is de Legitieme portie?

De legitieme portie (Nederland) of het reservatair deel (België) is het wettelijk erfdeel dat in ieder geval aan kinderen (in België ook aan ouders) moet worden nagelaten na overlijden, ongeacht hetgeen de overledene in zijn of haar testament had bepaald. Veel landen, waaronder Nederland, België en Duitsland, kennen een dergelijke beperking van de mogelijkheid om in een testament vrij te bepalen hoe de eigen bezittingen na het overlijden verdeeld moeten worden.

Wat is een verblijvensbeding?

Een verblijvensbeding kan een onderdeel zijn van een samenwerkingscontract dat of -acte die is opgesteld bij het oprichten van een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap. In een verblijvensbeding kan worden geregeld dat de overblijvende maten of vennoten de goederen die de uittreder of overledene in eigendom had ingebracht kunnen overnemen.

Wat is schenken / schenking

Een schenking, gift of donatie is een eenzijdige overeenkomst en een meerzijdige onverplichte rechtshandeling waarbij een schenker roerend of onroerend goed op overdraagt aan een ontvanger zonder tegenprestatie, uit genegenheid of uit erkentelijkheid. Het geschonkene wordt, afhankelijk van de context, vaak cadeau genoemd. Bij een grote schenking is de begunstigde vaak een toekomstige erfgenaam. Zo’n …

Wat is schenken / schenking Lees verder »

Wat is roerend goed?

Onder roerende goederen wordt verstaan: alle zaken die zichzelf verplaatsen of verplaatst kunnen worden, mits ze niet aan een stuk grond of gebouw vastzitten. Deze goederen kunt u dus optillen en/of verplaatsen. Hierbij kan gedacht worden aan meubilair, inboedel en dieren.

Wat is erfrecht / erfenisrecht / erfstelling

Het erfrecht of erfenisrecht is het deel van het burgerlijk recht dat de erfopvolging of successie regelt, dat wil zeggen regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt. Het woord erfrecht kan ook gebruikt worden in de betekenis van het concrete recht van iemand om iets concreets te erven, bijvoorbeeld het erfrecht op de nalatenschap van een overleden familielid.