Hoe lang is een testament geldig?

hoe lang is een testament geldig - Hoe lang is een testament geldig

Hoe lang is een testament geldig?

Een testament blijft wettelijk altijd geldig. Er zit dus geen einddatum op. In de praktijk moet je een testament wel regelmatig herzien om te beoordelen of deze nog aansluit op jouw huidige situatie en wensen. Het is dan ook noodzakelijk om uw partner per testament te benoemen tot erfgenaam én tegelijkertijd een samenlevingscontract (verblijvensbeding) in het testament te laten opnemen.

Geldigheid van een testament

Een testament blijft geldig tenzij je het wijzigt of een nieuw testament laat opstellen. Het is dan ook belangrijk om regelmatig te kijken of jouw testament nog past bij je persoonlijke situatie. Doe dit bijvoorbeeld eens in de vijf jaar. Wijzigingen in je leven kunnen namelijk invloed hebben op jouw wensen voor na je dood.

Je wilt geld of bezittingen aan iemand anders dan jouw wettelijke erfgenamen nalaten, bijvoorbeeld een vriend of een goed doel. Je wilt iemand onterven. Kinderen blijven overigens recht houden op een deel van de erfenis, de zogenoemde legitieme portie. Je wilt iemand uitsluiten van jouw erfenis. Zijn jouw kinderen bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen getrouwd, dan hebben hun partners bij scheiding recht op de helft van jouw erfenis.

Wat is een testament?

Een testament bevalt vastgelegde afspraken om zaken zoals geld en goederen te verdelen na jouw overlijden. Wil jij zelf bepalen aan wie je wat achterlaat, bijvoorbeeld aan een vriend, dan kun je dit verwoorden. Je kan ook de wensen rondom jouw uitvaart laten vastleggen en de zorg voor eventuele huisdier(en) opnemen. In het testament leg je ook vast wie de uitvoering van de nalatenschap regelt. Dit kan de notaris zijn of een vriend/familielid.

In het testament staat bijvoorbeeld wie de erfgenamen zijn van jouw spullen en wat zij dan zullen erven, maar ook wie er niets mogen erven. Ook de executeur en eventuele voogd voor je kinderen kunnen opgenomen worden in je testament. Daarnaast kan je in je testament laten opnemen waar jouw geld naar toe gaat; een goed doel bijvoorbeeld.

Een testament opstellen kan best emotioneel zijn. Je moet namelijk bedenken aan wie je wat geeft, wanneer jij er niet meer bent. Maar regel je dit niet zelf? Dan bepaalt de overheid de verdeling van de nalatenschap. Het is wettelijk bepaald dat de erfenis eerst naar de echtgenoot of geregistreerd partner gaat.

Een testament opstellen is een minder prettig klusje wat we het liefst zo lang mogelijk uitstellen. Maar uiteindelijk ontkom je er niet aan. Als je een huis koopt, kinderen krijgt, gaat trouwen of scheiden of met pensioen gaat, er zijn verschillende momenten waarop je gaat nadenken over het vastleggen van persoonlijke keuzes.

Testament, waar moet je aan denken?

Ben je er klaar voor om aan je testament te beginnen, maak dan als eerst een afspraak met een notaris van jouw keuze. Met hem bespreek je al je wensen en hij adviseert je over de gevolgen daarvan. Vervolgens vertaalt de notaris jouw wensen in juridische bepalingen. Als zowel jij als de notaris het testament hebben ondertekend, is het document officieel en komt het in het Centraal Testamentregister.

Wil je jouw erfenis op een andere manier regelen dan zoals in het wettelijk erfrecht is vastgelegd? Dan moet je dit in een testament vastleggen. Ook zijn er zaken die niet in de wet zijn vastgelegd, maar waar je in een testament wel jouw wensen voor kunt vastleggen. Denk aan de voogdij van de kinderen en het benoemen van een executeur.

Hoe moet ik een testament opstellen?

Je wilt een voogd benoemen voor je kinderen. Je wilt een executeur benoemen. Een testament is persoonlijk In een testament leg je jouw persoonlijke laatste wensen vast. Dit kan vanaf 16 jaar. Willen jij en je partner of echtgenoot allebei een testament laten maken, dan moeten jullie ieder een eigen testament opstellen.

Daarnaast kan je veel vast laten leggen omtrent jouw partner, bij bijvoorbeeld hertrouwen na jouw overlijden. Ook het vastleggen van de erfenis is niet geheel onbelangrijk. Daar zijn een paar regels over bij het vastleggen in een testament. Wanneer je, ongehuwd of zonder geregistreerd partnerschap, samenwoont, erft jouw partner niks van je na jouw overlijden.

Woon je samen zonder dat je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt? Dan is het laten opstellen van een testament verstandig. Mocht jij onverhoopt komen te overlijden, dan erft jouw partner namelijk niets. Dit kan ervoor zorgen dat het huis of een deel ervan toekomt aan de wettelijke erfgenamen.

Het gevolg was vaak dat de achterblijvende echtgenoot het huis moest verkopen om de kinderen het geld te kunnen geven. Tegenwoordig is dat voor echtgenoten wettelijk geregeld. De partner die achterblijft, krijgt een schuld aan de kinderen ter grootte van hun erfdeel volgens de wet. Die schuld, en de eventuele rente, wordt afgelost na overlijden van de langstlevende partner.

wat is een testament

Wie kan een testament maken?

In beginsel iedereen van 16 jaar of ouder. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld bij mensen die onder toezicht staan.

Wat is het verschil tussen een testament en een codicil?

Een testament wordt opgesteld door een notaris en na het ondertekenen ingeschreven in het Centraal Testamentenregister. Een codicil is een door jezelf handgeschreven en ondertekend document, waarin je nauwkeurig zet aan wie je bepaalde goederen nalaat.

Met ingang van 2003 is de wet gewijzigd en kan een executeur niet meer per codicil aangewezen worden.

Kosten van een testament

Een testament kan alleen worden opgesteld door een notaris. Daar zijn kosten aan verbonden. De prijzen lopen uiteen, afhankelijk van je wensen.

De notaris meldt het testament bij het Centraal Testamentenregister CTR.

Testament wijzigen

Het wordt aangeraden om eens in de vijf jaar je testament in te zien en zo nodig aan te passen aan je nieuwe situatie. Er zijn heel veel zaken omtrent jouw kinderen wat kan worden vastgelegd in een testament. Bijvoorbeeld het opnemen van een voogd, iemand die de zorgt over jouw minderjarige kinderen wanneer zowel jij als je partner overlijden.

Bij een wijziging van een testament wordt dit en neemt deze de plaats in van de vorige akte. Degene die een testament laat opmaken krijgt een afschrift, eigenlijk een kopie, van de originele akte. De originele akte blijft bij de notaris, die het testament heeft opgemaakt.

Stopt de notaris met de praktijk dan worden de akten overgenomen door de opvolger. Bovendien worden alle testamenten aangemeld bij het Centraal Testamentenregister. U kunt uw testament altijd aanpassen. De notaris, en dat hoeft niet dezelfde te zijn als degene die een eerder testament maakte, meldt het nieuwe testament aan bij het Centraal Testamentenregister zodat alle eventuele vorige testamenten vervallen.

Het kan ook zo zijn dat getrouwd was en nu gescheiden bent, of dat je partner of echtgenoot is overleden. Bovendien zo nu en dan. Een testament is de neerslag van jouw laatste wil. Die laatste wil kan wijzigen, door wijziging van omstandigheden. Dan is het verstandig om je testament te herzien.

De notaris heeft een geheimhoudingsplicht. Tenzij je zelf besluit dat iemand jouw testament mag lezen, zal het door niemand gezien worden. Een testament blijft voor eeuwig geldig, totdat je misschien besluit het te herroepen. Dit gebeurt wanneer je je testament wilt veranderen, omdat er bijvoorbeeld iets is veranderd in je leven.

Kan ik mijn testament gewoon verscheuren?

Nee, jouw testament is ingeschreven in het Centraal Testamentenregister en om het te laten vervallen of te wijzigen is altijd een notariële akte nodig.

Hoe lang is mijn testament houdbaar?

Er bestaat niet zoiets als een gezamenlijk testament. In principe kunnen erfgenamen jouw testament pas inzien op het moment dat jij er niet meer bent, tenzij je het zelf aan iemand laat lezen. De notaris bewaart het originele document. Ook meldt hij het testament aan bij het Centraal Testamentenregister. In dit register wordt bijgehouden wie er een testament heeft en bij welke notaris dit testament wordt bewaard.

De grootte van het legaat is niet afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap. U kunt bijvoorbeeld uw familie erfgenaam maken en daarnaast een bepaald bedrag of (on)roerend goed als legaat aan een goed doel nalaten. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament. Een erfstelling is een benoeming tot erfgenaam.

Het is dan ook noodzakelijk om uw partner per testament te benoemen tot erfgenaam én tegelijkertijd een verblijvensbeding in het testament te laten opnemen. Zo voorkomt u dat de kinderen hun legitieme portie opeisen. Door het verblijvensbeding mag de partner in de onverdeelde boedel (waaronder ook het koophuis valt) blijven.

De rechtbank zal daar dan uitspraak in doen. Ik wil niet dat mijn schoonzoon/-dochter erft. Wat kan ik daaraan doen? Met een uitsluitingsclausule in uw testament voorkomt u dat de erfenis bij de echtgenoot van uw kind terecht komt. Is deze namelijk in gemeenschap van goederen getrouwd dan valt de erfenis in de gezamenlijke boedel van uw kind en de partner.

Is een oud testament nog geldig?

Vraag: “Mijn man en ik hebben begin jaren tachtig een testament laten maken. Dit testament is nooit aangepast, is het nog wel rechtsgeldig?”
Antwoord: Ja, een testament dat ooit is opgemaakt bij de notaris behoudt zijn geldigheid. Ondanks het feit dat in 2003 het erfrecht grotendeels is aangepast wordt uw testament van bijna dertig jaar oud afgewikkeld volgens het recht van voor 2003, zogeheten ‘oud recht’.

Staat er bijvoorbeeld wel of geen uitsluitingsclausule in het oude testament en misschien gunt u nu een goed doel wel een deel van uw nalatenschap. Hebt u in het oude testament een of meer kinderen de legitieme portie toegekend dan kan het zinvol zijn om een nieuw testament te laten maken omdat onder het nieuwe recht sinds 2003 die legitieme portie kleiner is.

Wanneer vervalt of verjaart kindsdeel?

Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in uw testament verdeeld onder de erfgenamen.

Of wanneer je kind zelf niet goed met geld kan omgaan, door bijvoorbeeld een beperking. De bewindvoerder beheert dan de erfenis voor de benoemde erfgenaam. Zo zijn er nog veel meer andere zaken die voor kinderen vastgelegd kunnen worden. Zoals het rechttrekken van een schenking aan één kind (bij bijvoorbeeld studie), waardoor een ander kind een groter deel krijgt en de geldverdeling wordt rechtgetrokken na jouw overlijden.