Wat is roerend goed?

Over roerend goed en zaak zijn termen die worden gebruikt in het burgerlijk recht, meer bepaald het vermogensrecht. Tussen het juridisch taalgebruik in Nederland en in België zijn er zekere verschillen. Iedereen heeft een vermogen. In juridische zin is een vermogen het geheel van in geld waardeerbare rechten (activa) en verplichtingen (passiva) die aan een rechtssubject (natuurlijke persoon of rechtspersoon) toekomt. Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek maakt een strikt onderscheid tussen tastbare objecten (zaken) en rechten die dat niet zijn (vermogensrechten). Zowel het Nederlandse als het Belgische Burgerlijk Wetboek omschrijven al deze vermogensbestanddelen samen als goederen. De indeling in twee categorieën, namelijk roerende en onroerende, is licht verschillend.

Onder roerende goederen wordt verstaan: alle zaken die zichzelf verplaatsen of verplaatst kunnen worden, mits ze niet aan een stuk grond of gebouw vastzitten. Deze goederen kunt u dus optillen en/of verplaatsen. Hierbij kan gedacht worden aan meubilair, inboedel en dieren.